Ochrona danych osobowych

Prosimy o przemyślane decyzje, aby nie powodować niepotrzebnych prób kontaktu z osobami niedostępnymi. Jeżeli możesz zgłosić się bezpośrednio do organizacji potrzebującej, nie wpisuj się na listę.

Organizatorzy proszą o przesyłanie informacji w sprawie skreślenia z listy, jeżeli Twoja dostępność się zmieni. Zawsze można się ponownie zapisać. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną i oświadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych:

Mój wpis na listę oznacza, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu.

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane są zbierane w celu ich udostępniania organizacjom i osobom potrzebującym wsparcia tłumaczy w związku z kryzysem zbrojnym na Ukrainie i pomocy udzielanej uchodźcom.

Rozumiem, że dane moje, z wyjątkiem pełnego nazwiska, będą udostępnione na publicznej liście wolontariuszy i wyrażam na to wyraźną zgodę. 

Przyjmuję do wiadomości, że lista jest prowadzona w ramach wspólnego działania kryzysowego organizacji branży tłumaczeniowej, które wspólnie występują jako administrator danych. Lista organizacji można znaleźć w zakładce …

Administrator danych nie ma wpływu na dalszy sposób przetwarzania danych i ich wykorzystanie przez organizacje i osoby potrzebujące. Jestem tego świadomy/-a i nie będę wysuwać roszczeń w tej sprawie wobec administratora.

Dane będą przechowywanie na okres trwania kryzysu zbrojnym oraz okres udzielania pomocy bezpośrednio po nim.

Odbiorcami danych osobowych będą organizacje i osoby potrzebujące wsparcia tłumaczy w związku z kryzysem zbrojnym na Ukrainie i pomocy udzielanej uchodźcom. Dane mogą być udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu w moje dane, sprostowania danych, wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych oraz do usuwania danych. Wiadomość w tej sprawie mogę skierować drogą elektroniczną na adres kontaktowy: pomoc@tlumaczedlaukrainy.pl

Wiem, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie skargi w sprawie przetwarzania danych można zgłosić do UODO (https://www.uodo.gov.pl/).